Naše domovy, ale i komerční prostory potřebují někdy mnohem více energie na vytápění a chlazení svých interiérů než je třeba a tak se stávají zbytečným zdrojem emisí CO2. V březnu 2007 se přední představitelé států EU dohodli, že je nutné do roku 2020 ročně ušetřit cca 300 milionů tun emisí CO2 vzniklého provozem budov. 5% až 25% této cílové částky by se dalo dosáhnout výměnou kvalitního zasklení v stávajících a nových budovách. Tepelně izolační trojskla, popř. tepelně izolační trojskla se sluneční ochranou jsou hi-tech produkty, které vytvořil sklářský průmysl, jako odezvu na zhoršující se ekologickou situaci a s tím související rostoucí ceny energií. Několik mezinárodních asociací poukazuje na vliv používání kvalitního zasklení na produkci CO2. Díky těmto studiím si můžeme uvědomit, že výměna stávajícího zasklení za výkonná moderní
trojskla, nám nebude jen šetřit peníze, ale pomůžeme tak i snížit produkci škodlivých skleníkových plynů.

Co mohou „normotvůrci" a vláda udělat pro snížení emisí CO2?
• Podporovat, případně vyžadovat používání kvalitních izolačních trojskel spolu se sluneční ochranou
prostřednictvím norem a vyhlášek zákona.

• Podporovat nebo vyžadovat modernizaci stávajících budov za použití výkonného zasklení, prostřednictvím
státních dotací či jiných prostředků.
• Zajistit, aby všechny důležité veřejné a komerční budovy byly vybaveny izolačními trojskly se sluneční

ochranou.
• Informační a komunikační kampaně o výhodách využívání kvalitního tepelně izolačního zasklení s možností

snižování přehřívání interiéru.

 

 

 

Proč izolační trojskla
Od začátku desetiletí rostly požadavky na vysoce izolační zasklení s hodnotami součinitele prostupu tepla "Ug" nižšími než 1.0 W.m-2.K-1. Počáteční zájem, který se objevil ve skandinávských zemích, ve Švýcarsku a Německu, se nyní šíří napříč zbytkem Evropy. Stoupající zájem pociťujeme i na území České republiky. V celé Evropě byly zpřísněny předpisy týkající se tepelné izolace.

Mnohé státy se nyní shodly na tom, že nyní musí být používána výkonná skla s "Ug" hodnotou 1,1 W.m-2.K-1, a některé státy
dokonce zahajují plánování grantů pro skla s "Ug" hodnotami nižšími než 1,0 W.m-2.K-1, a uvažují o zavedení předpisů, které by vyžadovaly používání skel tohoto typu. Tento trend lze částečně vysvětlit větším povědomím o ekologických problémech a to jak na vládní úrovni, tak i mezi jednotlivci. Jsou kladeny vyšší požadavky na snižování emisí skleníkových plynů (CO2) s cílem splnit požadavky Kjótského Protokolu.

Ve všech budovách se zvětšuje průměrná plocha zasklení. Tento nárůst sebou nese zpřísnění požadavků na tepelně technické charakteristiky výplní stavebních otvorů, popř. lehkých obvodových plášťů budov (a v některých případech i požadavky na zvýšenou protisluneční ochranu), aby se zabezpečila jejich celková energetická bilance. Objevují se koncepce "Pasivních Domů", tj. domů mající velmi vysokou úroveň tepelné izolace a nízkou spotřebu energie na zajištění pohody vnitřního prostředí (spotřeba energie ≤ 15 kWh/m2, z toho plyne Ug = min 0,7 W/m2K).V současné době jsou vyvinuty speciální nízkoemisivní povlaky pro trojskla (např. „Planibel Tri" - obchodní název), který se svými optickými a tepelně fyzikálními vlastnostmi, při nízkém součiniteli prostupu tepla Ug = 0,7 W/m2K, blíží k dvojsklům.

Hlavní myšlenkou této inovace bylo zajistit stejnou optickou a energetickou pohodu
v interiéru budov, kterou poskytují izolační dvojskla, přitom se dostat pod hodnotu Ug = 1,0
W/m2K – Thermobel Tri PH.

 

Historický vývoj izolačních skel

LT

SF

LR

U-value

1990

DGU Planibel Plus

78

67

13

1.3

1995

DGU Planibel Top

74

59

15

1.2

2000

DGU Planibel Top N

79

64

13

1.2

2006

DGU Planibel Top N+

78

61

13

1.1

2006

TGU Planibel TopN+

70

48

18

0.7

2008

TGU Planibel Tri

72

60

19

0.7

 

DGU = izolační dvojsklo
TGU = izolační trojsklo

 

· Správná kompozice trojskla

Trojsklo vždy musí obsahovat dvě skleněné tabule
s nízkoemisivním povlakem (např. „Planibel TopN+" nebo
„Planibel Tri"). Jeden z povlaků, v případě potřeby zajištění většího komfortu, lze nahradit měkkým offline povlakem jako je
např. Stopray či Energy N. Tabule skla s povlaky jsou vždy umístěny na venkovní straně trojskla, povlak na pozicích 2 a 5.
Toto složení není jediným možným řešení, jiné varianty je nutné řešit s výrobcem z důvodu fyzikálních, výrobních a
technologických možností.

1) Každý z prostorů mezi skleněnými tabulemi je vyplněn min. 90%
plynu (nová výpočtová směrnice pro CE značení).

2) Pro střední tabuli je vždy použito ultra čiré sklo (takřka bez přírodního zabarvení např.:
"Planibel Clearvision" viz vysvětlení pod bodem "Specifické vlastnosti izolačních trojskel") nebo
sklo dodatečně tepelně zpracované (ESG - kalené).

3) Stejné hodnoty "Ug" mohou poskytnout dvě různá řešení zasklení:
· trojsklo s ARGONEM – větší celková tloušťka zasklení.
· trojsklo s KRYPTONEM – menší celková tloušťka zasklení, jelikož krypton poskytuje stejnou úroveň izolace při tenčí vrstvě plynu; to znamená, že je možno použít tenčích rámů. Ovšem cena plnění tímto plynem je podstatně vyšší. Je třeba poznamenat, že kombinace zasklení jsou optimalizovány pro poskytnutí požadované
hodnoty "Ug" s nejtenčí možnou kombinací v závislosti na použitém plynu náplně.

4) Základní řada trojskel je nakonfigurována ze skel o tl. 4mm. Navržení správné tl . skla je úzce spjato s rozměry, zatížením od větru, požadavky na bezpečnost a účel používání. (viz „Specifické vlastnosti izolačních trojskel").

Specifické vlastnosti izolačních trojskel

!Trojskla mají své specifické vlastnosti, která je nutné respektovat!

1. Střední skleněná tabule je vyrobena z ultra čirého skla, popř. dodatečně tepelně zpracovaného skla.
Izolační trojskla poskytují vysokou úroveň tepelné izolace. Při vystavení tohoto produktu přímému působení slunečního záření dochází k výraznému zvyšování teploty střední tabule skla. Tento jev
je způsoben samotnou kompozicí trojskla. Střední tabule je „uzavřena" mezi dvě nízkoemisivní vrstvy (tepelná zrcadla) a obklopena izolujícím plynem. Absorbované teplo ve střední tabuli skla
má velmi omezenou možnost emise do okolního prostředí a tím dochází k neúměrnému zvyšování jeho teploty. Počítačové simulace i praktické zkušenosti dokazují, že v mnoha případech může dojít
k popraskání vnitřní (středové) tabule izolačního trojskla vlivem tepelného z šoku a to při zatížení zasklení běžnými podmínkami jako např. vnitřní žaluzie, těžké závěsy, omezené větrání. Všechny kombinace musí být navrženy tak, že v případě použití běžného skla float musí být střední tabule z tepelně tvrzeného nebo tepelně zpevněného skla. Energetickou absorpci lze významně redukovat použitím extra čiré skla jako středové tabule. V tabulce níže jsou uvedeny energetické charakteristiky tohoto skla a klasického skla float, jenž jednoznačně dokazují toto tvrzení:

 

Název produktu:

Tv

Te

αe

g

Planibel Clear

90

84

8

87

Planibel Clearvision

92

91

1

91

 

V případě použití extra čirého skla, je absorbováno mnohem menší množství tepla, střední skleněná tabule nemusí být ani tepelně tvrzena ani tepelně zpevněna. Toto řešení zjednodušuje
výrobu, finančně a časově náročný proces tvrzení či zpevnění skla.
V praxi může být pro střední skleněnou tabuli použito sklo tloušťky 4 nebo 6 mm. V případě, že je použita střední skleněná tabule o tloušťce 8 mm (z důvodů mechanické odolnosti), důrazně
doporučujeme doplňkové broušení.

2. Optické aspekty trojskla.
Se zvyšujícím se počtem tabulí skla se zvyšuje světelná reflexe trojskla. Pro snížení tohoto jevu a zamezení příliš vysokého zkreslení se doporučuje:
► Externí skleněné tabule by měly mít stejnou tloušťku (čísla uvedená tučně).
► Mezery mezi skly by měly mít stejnou tloušťku (čísla uvedení kurzívou).
Příklady:

Správně:
4 – (12) – 4 – (12) – 4
6 – (9) – 4 – (9) – 6

Špatně:
4 – (9) – 4 – (15) – 6

V případě, že z různých důvodů, musí být použita vnější skla s různými tloušťkami, doporučujeme zachovat co možná nejmenší rozdíly tlouštěk mezer mezi skleněnými tabulemi.

3. Riziko kondenzace na vnitřní straně.
Izolační trojskla mají výrazně větší tepelně izolační vlastnosti než izolační dvojskla. Vypočtené a naměřené hodnoty interiérových povrchových teplot v ploše zasklení i v místě distančních
rámečků, jsou za hranicí teploty rosného bodu, což eliminuje vznik kondenzátu a vyhovuje požadavkům normy ČSN 730540.
Pro distanční profily izolačních trojskel se standardně používají rámečky z ušlechtilé oceli (NIROTEC) a plastů (TGI).

 

 

Teplota ve středu skleněné tabule

-10 °C / 20 °C

0 °C / 20 °C

Trojsklo U = 0.9 W/m2K

16.6 °C

17.8 °C

Trojsklo U = 0.8 W/m2K

17.0 °C

18.0 °C

Trojsklo U = 0.7 W/m2K

17.4 °C

18.3 °C

Trojsklo U = 0.6 W/m2K

17.8 °C

18.5 °C

Trojsklo U = 0.5 W/m2K

18.1 °C

18.8 °C

 

Je nutné zdůraznit, že takto výkonná zasklení musí být implementována do objektů, které jsou pro tyto stavební prvky připraveny. Pokud není dostatečně zpracovaná stavebně-fyzikální studie chování objektu, především v návaznosti zasklení na okolní konstrukce (zhoršení lineárního součinitele přestupu tepla v místě napojení), mohou vznikat kritická místa se vznikem plísní a kondenzátu.

4. Riziko kondenzace na externí straně.
Stavební konstrukce – jako každý objekt o určité teplotě –
emituje sáláním tepelný tok do okolí a na druhou stranu zas tepelný tok od okolí přijímá. Za normálních podmínek je výměna tepla sáláním s okolními objekty zhruba v rovnováze, zatímco výměna tepla sáláním s oblohou většinou v rovnováze není. Tepelný tok sáláním z atmosféry činí totiž průměrně jen zhruba 80% ze sálavého toku od okolních objektů. V důsledku toho je bilance výměny tepla sáláním pro konstrukce obvykle záporná: emituje sáláním více tepla, než přijímá. Nejnepříznivější situace nastává pro konstrukce s přímým vizuálním kontaktem s oblohou za jasných nocí, kdy může dosáhnout „ztrátový" tepelný tok z vodorovné konstrukce do atmosféry hodnot až kolem 80 W/m2. Jedná se o poměrně velké množství tepla, které způsobuje snížení teploty vnějších vrstev konstrukce. Pokud není vnější povrch dotován v dostatečné míře teplem (obvykle z interiéru – tepelná ztráta), může dojít dokonce i k poklesu vnější povrchové teploty pod teplotu rosného bodu okolního vnějšího vzduchu. Důsledkem je poté kondenzace vodní páry na vnějším povrchu konstrukce (či námraza při  teplotě pod 0°C.) Výskyt kondenzátu či námrazy je pochopitelně podmíněn poměrně vysokou relativní vlhkostí vnějšího vzduchu – pak stačí „podchlazení" konstrukce jen o několik  stupňů oproti teplotě vnějšího vzduchu. U starších typů skla bez Low-E povlaků se tento jev objevuje jen zřídka, protože k jejich vnějšímu povrchu může teplo z interiéru pronikat poměrně dobře. Naopak dosti často se kondenzát vodních par na vnějším povrchu objevuje u nových typů izolačních trojskel či dvojskel.

5. Riziko tepelného šoku.
Stejně jako je tomu u dvojskel, tak i u trojskel hrozí tepelný šok pro skleněnou tabuli na straně interiéru, jestliže dojde k přímému kontaktu tmavého předmětu (záclona, křeslo) se  sklem. Pro vyloučení možnosti prasknutí skleněné tabule musí být mezi tabulí a předměty uvnitř místnosti vždy ponechána větrací mezera.

.:: NEJČASTĚJI POKLÁDANÉ OTÁZKY ::.

Je možné vyrobit jakékoli IZOLAČNÍ SKLO (myšleno složení) – na vaše přání. Je nutné podotknou, že u atypického složení může být dojít i k omezení garancí!!!

Jak velké mohou být plochy skel v návaznosti na rozměr a tloušťky skel:
Pro standardní složení (4 – 16 – 4) doporučujeme maximální rozměr 800 x cca 2.400, popř. 1.000 x 1.400 mm. V okamžiku přiblížení se k maximálním rozměrům nás, prosím, kontaktujte. Je nutné tento obchodní případ dále konzultovat.

Jak se mohou kombinovat různé tloušťky skel v jednom trojskle ( 4, 5, 6 mm sklo):
Jednotlivá skla by měla mít stejnou tloušťku (z důvodu reflexních vlastností výrobku). Není to však podmínkou. Složení izolačního trojskla s rozdílnými sílami jednotlivých tabulí nedoporučujeme.

Jak je to s vrstveným sklem (Stratobel, Stratophone ... „CONEX") ve trojskle:
Vrstvené sklo, patří do kategorie bezpečnostních skel, popř protihlukovývh skel. Je nutné zhodnotit umístění požadované bezpečnosti. EXTERIÉR – INTERIÉR. Umístění vrstveného skla do vnitřní části trojskla nedoporučujeme.

Jaké jsou možnosti tlouštěk a kombinací distančního rámečku:
Distanční profil je přímo ovlivňuje izolační vlastnosti výrobku! Pro IZS plněná argonem je ideální 14 – 16 mm. Dále zohledňujeme možnost doteku tabulí izolačního skla. To souvisí se sílou  tabulí a rozměrem (plochou) IZS. V obou meziskelních prostorech, by měl být distanční profil stejné tloušťky. Složení izolačního trojskla s rozdílnými distančními profily nedoporučujeme.

Je v trojskle možné použít meziskelní mřížky a žaluzie, o kolik se sníží Ug skla, v jakém prostoru by měla být umístěna:
Ano je možné umístit ve trojskle meziskelní mřížky a žaluzie. Meziskelní mřížky a žaluzie do izolačního skla NEDOPORUČEJEME. Snížení Ug závisí na mat. mřížek, objemu a poměru plochy, skla a mřížky. Výsledky výpočtů nemáme k dispozici.

Jaké jsou možnosti Ug (W/(m².K)) v trojskle ( 0,7; 0,6; 0,5 ):
Naše technologie umožňují vyrobit izolační trojsklo s Ug 0,7; 0,6; popř. 0,5 (W/(m².K)).

Jaké jsou možnosti použitých materiálů distančních profilů:

Naše společnost běžně používá distanční profil z ušlechtilé oceli, ale i plastu. Záleží pouze na přání zákazníka.

Má vliv na pevnost skla použití nerezového či plastového rámečku:
V určitém ohledu ano. Ušlechtilá ocel je tužší. Dále se nejvíce podobá, ve vztahu k roztažnosti materiálů sklu.

Jakým způsobem je ošetřeno tepelné namáhání středové tabule:
Odstranění rizika tepelného šoku vnitřního skla lze zajistit použitím extra čirého skla (Optiwhite), které nemusí být tepelně tvrzené (ESG - „kalený"). Středové sklo musí být z důvodu rizika tepelného šoku tepelně tvrzené v případě použití např. ornamentních skel nebo skel, které nejsou v ultračirém provedení dostupné. Drtivá většina našich zákazníků, požaduje  výrobu IZS bez této úpravy. Důvodem je pravděpodobně cena výrobku. Z tohoto důvodu standardně u středové tabule používáme v izolačních sklech klasické čiré sklo. Požadavek na  použití ultračirého, popř. tepelně tvrzeného skla je nutné konkrétně specifikovat. V každém případě důrazně doporučujeme problematiku tepelného šoku středové tabule ošetřit výše uvedeným způvobem.

Lze docílit toho aby distanční rámeček zasahoval do plochy co nejméně:
Z důvodu dodržení výrobních postupů a garancí mají distanční prvky přesné umístění v izolačním skle. Hloubka zapuštění ovlivní vrstvu tmelu a následně hermetické uzavření vnitřního  prostoru IZS.

 

 

 

Změna provozovny!!!

Změna provozovny!!!

Provozní doba

Po 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Út 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
St 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
Čt 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
07:30 - 12:00 13:00 - 15:00
So Zavřeno  
Ne Zavřeno